وحدت وجود

سلام علیکم جناب قابل ، لطفاً نظر صریح خود را در مورد نظریه « وحدت وجود » چه در دید فلسفی صدرایی(وحدت در اصل و کثرت در مراتب) و چه دید عرفانی امثال محی الدُین ابن عربی ، شیخ محمود شبستری ( وحدت شخصیه حقیقیه و کثرت در مظاهر ) و پیروان متاخر آنان بیان بفرمایید …