بررسی حکم رجم (قسمت هشتم)

بررسی حکم رجم در روایات در فصل پیش به این نکته رسیدیم که؛ «هیچ حکم مشخصی و ماندگاری درباره ی زنا(خواه محصنه باشد یا غیرمحصنة) جز آیه ی ۲ سوره ی نور(الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة…) که «۱۰۰ تازیانه» را تعیین می کند، وجود ندارد. یعنی از نظر قرآن، حکم قطعی …

بررسی حکم رجم (قسمت هفتم)

حکم زنای محصنه در قرآن در قرآن کریم، احکام دوگانه ای در مورد زناکاران وجود دارد. نخستین آن در «آیات ۱۵ و ۱۶ سوره ی نساء»است. دومین حکم نیز در «آیه ی سوم سوره ی نور» است. فقهای اسلام، تردیدی ندارند که حکم آیات نخست، منسوخ شده است. گرچه در مصداق «ناسخ» آن اختلاف نظر …

بررسی حکم رجم (قسمت ششم)

بحث نسخ معنی و مفهوم واژه ی نسخ بحث نسخ را با کلامی آشکار از قرآن آغاز می کنم که می گوید: «ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها، الم تعلم أن الله علی کل شیئ قدیر=هرچه را نسخ کنیم یا نادیده انگاشته و به تاخیر اندازیم، بهتر از آن یا …

بررسی حکم رجم (قسمت پنجم)

دوم) ادعا می کنند که آیه ی رجم، ناسخ آیه ی جلد(فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة/۲ نور) است. تنها اتفاقی که افتاده این است که «قرائت آن نسخ شده ولی حکم آن باقی است». این در حالی است که مفاد آیه ی ادعایی، رجم زناکاری است که «شیخ و شیخة» باشد، خواه محصن باشد …

بررسی حکم رجم (قسمت چهارم)

استدلال مدعیان آیه‌ی رجم همان‌طور که پیش از این گزارش شد، هیچ متن مشترکی در مورد آیه ی ادعایی، وجود ندارد. البته برخی نقل ها بیشتر مورد استناد قرار گرفته و برخی کمتر. در هر صورت ابتدا به نحوه ی استدلال به آیه ی ادعایی می پردازیم و سپس به جزئیات آن پرداخته و در …