بازبینی نقل با معیار عقل – بخش ۱

به نام خدا « نقد و باز اندیشی گفتمان دینی » نیاز مند تلاش های علمی و فرهنگی است . تأثیر این تلاش ها به چند « شرط لازم » وابسته است ؛ یکم ؛ شناخت توان درک مخاطبان . در هر گفتمانی ، باید سطح دانش مخاطب یا مخاطبان در نظر گرفته شود . …

بازبینی نقل با معیار عقل – خلاصه ی مقاله

به نام خدا « نقد و باز اندیشی گفتمان دینی » نیاز مند تلاش های علمی و فرهنگی است . تأثیر این تلاش ها به چند « شرط لازم » وابسته است ؛ یکم ؛ شناخت توان درک مخاطبان . دوم ؛ دانش لازم برای بررسی رویکرد های شریعت در امور مربوط به جهات گوناگون …

ارتداد ( ۷ )

کدام شرک ؟ یکی از عناوین مورد توجه در بحث ارتداد ،  عنوان « شرک » است . شرک را به عنوان یکی از موجبات ارتداد معرفی کرده اند . تعریفی که از شرک در متون نقلی ( قرآن و روایات ) ارائه شده ، مصادیق گوناگونی را در بر می گیرد . به همین …

ثابت و متغیر در احکام شریعت محمدی (بخش دوم و پایانی )

 امضائی بودن احکام شریعت  نکته ی مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ، بحث « امضائی بودن احکام شرعی » است . تردیدی در اصل این مسأله بین مسلمین نیست که اکثر احکام اسلام ، احکامی امضائی اند اگر تردیدی باشد ، در کمیت و کیفیت آن است . اکثر فقهای شیعه تصریح کرده اند …

ثابت و متغیر در احکام شریعت محمدی ( بخش نخست)

پرسش از ثابت و متغیر در شرایع الهی ، مربوط به بخش حکمت عملی است و عمدتا راهکارهای عملی الزامی را در بر می گیرد که در بخش « فقه و حقوق » به آن پرداخته می شود . در احکام شریعت محمدی ، نیز این دوگانه ی ثابت و متغیر به ثبت رسیده است …