پاسخ هایی به چند پرسش

…. ۲-خروج زن از خانه ،تابعی از تنها حق شرعی وعقلی« تمکین»است.یعنی نباید مانع حق تمتع جنسی مرد از همسرش شود(البته زن هم همین حق را بر مرد دارد).بنا بر این در مواردی که اطمینان به عدم تعارض خروج از خانه ،با این حق داشته باشد ،بیرون رفتن او اشکالی ندارد. ۳-در مقاله ای که …

شریعت محمدی و حقوق بشر

۱- جایگاه انسان در مجموعه ی هستی ،به عنوان موجودی که حیات او در گرو بهره گیری از طبیعت خود وسایر پدیده هاست،موضوع اصلی بحث حقوق بشر است. تر دیدی نیست که وجود انسان، دلیل بر لزوم بقاء اوست وبقاء اواز طریق بهره گیریهای جسمی وروحی او تا مین می گردد.بودن او به معنای داشتن …

ده پرسش اساسی

۱ -آیا دین هدف دنیایی دارد؟اگر آری،آن هدف چیست؟آیا تعقیب آن هدف ،اختصاص به دین دارد؟اگر نه،چرا باید آن هدف دنیایی را دینی تلقی کرد ونه هدف عمومی بشری؟ درقرآن کریم آمده است؛«لقد ارسلنا رسلنا بالبیناتوانزلنا معهم الکتاب والمیزان،لیقوم الناس بالقسط» یعنی هدف نهایی از آمدن پیامبران،قیام مردم برای برپایی عدالت بوده است.بنا بر این …