سخنرانی در حسینیه ی ارشاد (۱۳۸۵ شب عاشوراء – بخش۲) لزوم بازنگری و بازخوانی اندیشه و تاریخ شریعت

برگردیم به اصل مهم « لزوم بازنگری و بازخوانی اندیشه و تاریخ شریعت » و در پایان سخن ، تأکید مجددی بر این امر راهگشا و مؤثر داشته باشیم . مشکل اساسی ما ، بسنده کردن اکثریت جامعه به « دین داری تقلیدی و غیر محققانه » است . تنگ حوصلگی های ناشی از تنبلی …

سخنرانی در حسینیه ی ارشاد (۱۳۸۵/شب عاشوراء – بخش ۱)

 با توجه به اتفاقی که در شب ۲۳ رمضان افتاده بود و از سخنــرانی ام در حسینیه ی ارشاد  جلوگیری کردند ، متن زیر را برای شب عاشورا ، پیش از حضور در حسینیه ، آماده کردم و خلاصه ی آن را نیز همــــراه خود بردم . توفیق حاصل شد و بخش های عمده را در سخنـرانی خود مطرح …

سخنرانی در عاشورا / ۱۳۸۱ اصفهان – بخش پایانی

امیرالمؤمنین داستانهر سه جنگ خود را مصداق « فئه ی باغیه» گرفتند . ایشان با سه طایفه جنگیدند ؛ اصحاب جمل،جنگ نهروان و جنگ صفین ، اما هیچکدام از آنها را متهم بهکفر و نفاق نکردند . حتی نگفتند :ایشان مسلمان نیستند ، بلکه فرمودند : اینها برادران ما هستند ( چون شهادتین را گفتهاند …

سخنرانی در عاشورا / ۱۳۸۱ اصفهان – بخش ۳

اکنون وارد جریان تاریخ بعد از معاویه می شویم که آنرازیاد شنیده اید . هنگامی که معاویه از دنیا می رود  اولین تصمیم گیری او در رابطه باحسین بن علی (ع) « گرفتن بیعت یا جان حسین » است . حسین بن علی هنگامی که کنار قبر پیغمبر با عبدالله بن زبیر نشستهاست ( همان …

سخنرانی در عاشورا / ۱۳۸۱ اصفهان – بخش ۲

بحث دیگر اینکه خشونت و رحمت صرفا یک بحث نظری نیست و فقط جنبه ی تئوریک ندارد ، بلکه در برخی از جهات ، بر میگردد به خویو خصلت مردم که بخشی از آن ، خارج از اختیار انسانها و بدون اراده ی آن ها در دورن وجود شان جای گرفته است . شما بچه …