به مناسبت عید قربان

بیم و امیدهای دینداری(۴)

قسمت چهارم فیلم سخنرانی استاد احمد قابل در عاشورای سال 1385 مشهد

بیم و امیدهای دینداری(۳)

قسمت سوم فیلم سخنرانی استاد احمد قابل در عاشورای سال 1385 مشهد

بیم و امیدهای دینداری(۲)

قسمت دوم فیلم سخنرانی استاد احمد قابل در عاشورای سال 1385 مشهد

بیم و امیدهای دینداری(۱)

قسمت اول فیلم سخنرانی استاد احمد قابل در عاشورای سال 1385 مشهد