احمد قابل مورد عمل جراحی قرار گرفت

با توجه به ترکش هایی که از زمان جنگ تحمیلی در بدن احمد قابل باقی مانده بود، امکان عکسبرداری “ام آر آی” وجود نداشت. لذا امروز ایشان مورد عمل جراحی قرار گرفت و ترکشی که روی ستون فقرات ایشان و نزدیک نخاع بود -در این نوع عکسبرداری می توانست خطرساز باشد- برداشته شد.

پزشکان قصد دارند با عکسبرداری ام آر آی وضعیت تومور مغزی قابل را که قبلا طی عمل جراحی برداشته شده بود، بررسی نموده و درمان ایشان را ادامه دهند.