پاسخ آقای محسن کدیور به آقای محمدجواد فاضل لنکرانی در مورد حکم مرتد و سابّ النبی

Criticism of punishment on apostasy and religious insulting