اظهار نگرانی همسر احمد قابل از وضعیت جسمی وی در زندان

مرضیه پاسدار پس از ملاقات با احمد قابل در زندان وکیل آباد مشهد، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی احمد قابل گفته که حضور ایشان جهت ملاقات نیز به کمک همبندهای ایشان ممکن شده است و از مردم خواسته برای سلامتی او دعا کنند. احمد قابل در این ملاقات اظهار داشته که در هفته گذشته …