بررسی حکم رجم (قسمت هشتم)

بررسی حکم رجم در روایات در فصل پیش به این نکته رسیدیم که؛ «هیچ حکم مشخصی و ماندگاری درباره ی زنا(خواه محصنه باشد یا غیرمحصنة) جز آیه ی ۲ سوره ی نور(الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة…) که «۱۰۰ تازیانه» را تعیین می کند، وجود ندارد. یعنی از نظر قرآن، حکم قطعی …