بررسی حکم رجم (قسمت هفتم)

حکم زنای محصنه در قرآن در قرآن کریم، احکام دوگانه ای در مورد زناکاران وجود دارد. نخستین آن در «آیات ۱۵ و ۱۶ سوره ی نساء»است. دومین حکم نیز در «آیه ی سوم سوره ی نور» است. فقهای اسلام، تردیدی ندارند که حکم آیات نخست، منسوخ شده است. گرچه در مصداق «ناسخ» آن اختلاف نظر …

بررسی حکم رجم (قسمت ششم)

بحث نسخ معنی و مفهوم واژه ی نسخ بحث نسخ را با کلامی آشکار از قرآن آغاز می کنم که می گوید: «ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها، الم تعلم أن الله علی کل شیئ قدیر=هرچه را نسخ کنیم یا نادیده انگاشته و به تاخیر اندازیم، بهتر از آن یا …