سلامی دوباره

به نام خداوند جان و خرد عزیزان سلام. تأخیر بیش از شش ماهه در بروز رسانی این وبلاگ را بر من ببخشایید. بازداشت غیرقانونی و دورافتادن از جمع صمیمی شما ، تنها دلیل این قضیه بوده است و می پذیرید که گریزی از آن نداشتم. نه توان ترک وظیفه ی امر به معروف و نهی از …