عقل و نقل

  به نام خداوند جان آفرین//حکیم سخن در زبان آفرین   رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی=پروردگارا، سینه ام را گشاده گردان و مطلبم را آسان ساز و گره را از زبان و بیانم باز کن تا بیان مرا به خوبی دریابند.   ۱- درگیری نظری …