نسبت اخلاق و فقه

خلاصه ی سخنرانی در منزل آقای عبدالله نوری   به نام خدا   ۱- حوزه های سه گانه ی «عقاید، اخلاق،احکام» در هر شریعتی، بیانگر تمامیت آن شریعت است. نمی توان بدون نگرشی جامع و هماهنگ، حقیقت مطلوبات شارع را پیدا کرد. بریدن هر یک از حوزه های سه گانه ی یادشده از سایر حوزه …

ارزش عقل

از امام علی بن ابی طالب(ع) نقل شده است که؛ «اگر عقل از سه بند؛ ۱- هواهای نفسانی ۲- عادات دینی ۳- عصبیت نسبت به باورها و رویکردهای خرافی پیشینیان، رهایی یابد، صاحب خود را نجات می بخشد= لو خلی عنان العقل و لم یحبس علی هوی نفس او عادة دین او عصبیة لسلف، ورد بصاحبه …