ارتداد (بخش ششم)

۴/۷- پس از روشن شدن مفهوم حقیقی یا اصطلاحی عناوین : « جحد ، کفر ، شک ، شرک و ارتداد » و آشکار شدن غیر اختیاری بودن «پذیرش یا عدم پذیرش عقیده » و با توجه به قاعده ی عقلیه ای که می گوید ؛ « امر غیر اختیاری ، موضوع هیچ حکم تکلیفی …

ارتداد (بخش پنجم)

هر غیر مؤمن یا غیر مسلمانی کافر نیست ۵/۴- برخلاف نظریه ی کلامی و فقهی رایج ، که نسبت آدمیان با « شریعت محمدی (ص) » را به دو گونه ی « ایمان و کفر » یا « اسلام و کفر » تقلیل داده و می دهند ، گزارش های صحیح و معتبر فراوانی از …