تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۹) ادامه … (خلاصه ی بحث ارتداد)

(حقوق فطری انسان) حق حیات  ادامه … (خلاصه ی بحث ارتداد)؛  ۱۰- کسانی که « شک » در معارف دینی را موجب کفر می شمارند ، گمان برده اند که « یقین » در این امور ، کالایی است که به فراوانی یافت می شود و در دسترس همگان است . آنان در « توهم …

تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۸) ادامه … (خلاصه ی بحث ارتداد)

(حقوق فطری انسان ) حق حیات  ادامه … ( خلاصه ی بحث ارتداد ) ؛  ۶- در روایات معتبره ، تصریح شده است که « جحد » تنها موجب کفر است . به عبارت دیگر ؛ عدم پذیرش عملی و نظری یک حقیقت ادعایی از سوی آدمیان « در صورتی که انکار نکنند = لم یجحدوا …