پرسش های برخی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران – بخش پایانی …

۲-  در آیه ی ۱۱۰ سوره ی کهف ( قل إنّما اَنا بشر مثلکم یوحی إلَیّ ) تأکید بر سه مسأله شده است ؛ بشر بودن ، مماثلت پیامبر با سایر آدمیان در تمامی جهات بشری ، انحصار تمایز پیامبر از سایر آدمیان در تلقی وحی به گونه ای خاص ( که برای سایرین اتفاق …