ارتداد (۸) برداشت های فقهاء اسلام و دیدگاه رایج فقهی

تا کنون ، مبادی و مبانی بحث ارتداد مورد بررسی قرار گرفت . در این بررسی ، گاه و بیگاه به برداشت های رایج فقیهان نیز اشاراتی شد . اکنون وقت آن است که گزارش مختصری از برداشت های رایج فقهی ارائه شود تا میزان دقت یا عدم دقت نظریات یادشده ، در این « …

بازبینی نقل با معیار عقل – بخش پایانی

سوم ؛ تفکیک بین « متون معتبر اولیه » ( قران و سنت معتبره ) و متون ثانویه ( برداشت های عالمان دینی ) . مقصود از « متون معتبر اولیه » در این عبارت ، چیزی نیست جز « قرآن و روایات معتبره از صاحب شریعت » که قابلیت برداشت های گوناگون ( امّا …

بازبینی نقل با معیار عقل – بخش ۱

به نام خدا « نقد و باز اندیشی گفتمان دینی » نیاز مند تلاش های علمی و فرهنگی است . تأثیر این تلاش ها به چند « شرط لازم » وابسته است ؛ یکم ؛ شناخت توان درک مخاطبان . در هر گفتمانی ، باید سطح دانش مخاطب یا مخاطبان در نظر گرفته شود . …

بازبینی نقل با معیار عقل – خلاصه ی مقاله

به نام خدا « نقد و باز اندیشی گفتمان دینی » نیاز مند تلاش های علمی و فرهنگی است . تأثیر این تلاش ها به چند « شرط لازم » وابسته است ؛ یکم ؛ شناخت توان درک مخاطبان . دوم ؛ دانش لازم برای بررسی رویکرد های شریعت در امور مربوط به جهات گوناگون …

سخنرانی در عاشورا / ۱۳۸۱ اصفهان – بخش پایانی

امیرالمؤمنین داستانهر سه جنگ خود را مصداق « فئه ی باغیه» گرفتند . ایشان با سه طایفه جنگیدند ؛ اصحاب جمل،جنگ نهروان و جنگ صفین ، اما هیچکدام از آنها را متهم بهکفر و نفاق نکردند . حتی نگفتند :ایشان مسلمان نیستند ، بلکه فرمودند : اینها برادران ما هستند ( چون شهادتین را گفتهاند …