خرافات

گفت و گو با احمد قابل/۱۵ آذر ۱۳۸۴          مصاحبه گر: سید یاسر میردامادی “””” سروش خرد : بحث خرافه ، بحث دامنه داری است . چه در میان روشنفکران و چه در میان روحانیان . تعریف شما از خرافه چیست ؟ چه چیزی را می توانیم خرافه بنامیم ؟ قابل : به گمان من ، …