حق محوری (۲)

نگاهی به متون          در متون اولیه ی شریعت ( کتاب و سنت = قرآن و روایات ) حقوق فطری و طبیعی از یک سو و حقوق تشریعی ( قرار دادی ) از سوی دیگر ، مورد اقرار و اصرار قرار گرفته است .   برخی از آیات قرآن و برخی از روایات ، در مقام بیان …

حق محوری ( ۱ )

شب بیست و سوم ماه رمضان ، بنا بود در حسینیه ی ارشاد به این موضوع بپردازم . لطف دستگاه امنیتی شامل حالم شد تا از سخن گفتن در آن مکان پر خاطره ، باز مانم و موضوع را در متنی مکتوب، به مخاطبان ارائه کنم . منع از سخنرانی اگر چه همیشه با توفیق …