پرسش هایی در مورد چگونه خواندن نمازهای واجب

به نام خدا  پرسش هایی در مورد چگونه خواندن نمازهای واجب ( از نظر بی صدا یا باصدا بودن قرائت = جهر و اخفات ) مطرح شده است که جواب مختصر آن را به اطلاع می رسانم ‌‍؛  الف ) متن قرآن در این زمینه با صراحت می گوید ؛ « نه بلند بخوان و نه …