عذر خواهی به دلیل تأخیر دوماهه در انتشار مطالب جدید

به نام خدا از بازدیدکنندگان محترم نسبت به تاخیر نزدیک به دوماه ٬در مورد انتشار مطالب جدید عذرخواهی می کنم . با توجه به کارهای لازم در مورد معالجات پزشکی٬ مجبور به سفر به ایران شدم و اکنون پس از جراحی و طی دوران نقاهت ٬ نه تنها برای خروج از کشور با ممانعت ماموران …