ارتداد (۵)

کفر و مراتب آن در متون اصلی شریعت محمدی (ص) واژه ی « کفر » درموارد گوناگونی استعمالشده است. این گوناگونی ، خبر از « اشتراک لفظی » وسیعی می دهد . شاید بهتر باشد که بجای اشتراک لفظی ، از آن به عنوان « حقیقت مشککه » و مصادیق ضعیف و قوی آن یاد …