ارتداد ( بخش دوم )

ادله ی نقلیه مورد استناد فقهاء   آیاتی از قرآن ، در بحث ارتداد مورد استناد فقیهان قرار گرفته است . با توجه به اینکه در آیات مورد استناد ، هیچ گونه حکم کیفری دنیوی تشریع نشده است ، عمده ی دلایل نقلی نظریه ی رایج در مورد کیفر دنیوی مرتد را روایات مورد استناد …