عقل و احساس

به نام خداوند جان وخرد کز این برتر اندیشه برنگذرد دوستانی که علت دوستی آنان با من، همفکری و هم سخنی اجمالی درحوزه ی اندیشه ی دینی است و علیرغم دوری فیزیکی من از ایران و از آنان ، مرا از یاد نبرده اند، فرموده اند تا سخنی مکتوب برای شبی از مجموعه ی شبهای …