پاسخ هایی به چند پرسش

…. ۲-خروج زن از خانه ،تابعی از تنها حق شرعی وعقلی« تمکین»است.یعنی نباید مانع حق تمتع جنسی مرد از همسرش شود(البته زن هم همین حق را بر مرد دارد).بنا بر این در مواردی که اطمینان به عدم تعارض خروج از خانه ،با این حق داشته باشد ،بیرون رفتن او اشکالی ندارد. ۳-در مقاله ای که …

بررسی اجمالی رؤیت ماه

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات مشهورومختلف درمسأله ی رؤیت ماه وکیفیت اثبات آن درفقه اسلامی، بخصوص در دهه های اخیروپس ازپدیدارشدن وسایل ارتباطی جدیدوامکان تبادل سریع اطلاعات بین دورترین مناطق ،به یکی از مشکلات اجتماعی وعلمی مبدل شده است. تأثیر نظریات متفاوت فقهاء دراین زمینه برزندگی اجتماعی،ازطریق مسائلی چون؛تعیین ماه های حرام و ارتباط آن …

شریعت محمدی و حقوق بشر

۱- جایگاه انسان در مجموعه ی هستی ،به عنوان موجودی که حیات او در گرو بهره گیری از طبیعت خود وسایر پدیده هاست،موضوع اصلی بحث حقوق بشر است. تر دیدی نیست که وجود انسان، دلیل بر لزوم بقاء اوست وبقاء اواز طریق بهره گیریهای جسمی وروحی او تا مین می گردد.بودن او به معنای داشتن …

بررسی اجمالی فقهی« قتل افراد مهدور الدم »

بنام خدا در تبصره ی ۲  از بند «ج »ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ،تحت عنوان«مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست» آمده است؛ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یابه اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد واین امر   بر دادگاه  ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص …