آغاز سخن…

آغاز سخن زرحمت توست

ای مهر یگانه  ای خداوند

نامی  که  تمام  آفرینش

درهستی خود ازآن بپایند

رحمت چوکلیدکردگاراست

باآن در بسته می گشایند

با یاد خدا ورحمت بی انتهای او دوستیها راآغاز میکنیم.بایاری او وهمیاری شما که به ما سری میزنید ورابطه ای برقرار میکنید.

این دوستی هرچه پربارترباد.آمین رب العالمین.

یک نظر برای این مطلب

  1. ان شا’ الله گل