عدالت،مشورت و رعایت اخلاق انسانی

به نام خدا به گمان من،اسلام در حوزه ی سیاست ،به سه مطلب مهم فرامیخواند؛ عدالت،مشورت و رعایت اخلاق انسانی.در تمامی زمینه های اجتماعی وسیاسی،صرفنظر از این توصیه های جدی،دستورالعمل خاصی که دائمی والزامی شمرده شودوامکان استفاده از خرد وعلم را از انسان سلب کند ویا آنان را ملزم به پیروی از اراده ی مستبدانه …

ده پرسش اساسی

۱ -آیا دین هدف دنیایی دارد؟اگر آری،آن هدف چیست؟آیا تعقیب آن هدف ،اختصاص به دین دارد؟اگر نه،چرا باید آن هدف دنیایی را دینی تلقی کرد ونه هدف عمومی بشری؟ درقرآن کریم آمده است؛«لقد ارسلنا رسلنا بالبیناتوانزلنا معهم الکتاب والمیزان،لیقوم الناس بالقسط» یعنی هدف نهایی از آمدن پیامبران،قیام مردم برای برپایی عدالت بوده است.بنا بر این …

تبریک بعثت رسول گرامی اسلام (ص) و …

  بنام خداوند رحمان ورحیم  باردیگر سالروز بعثت رسول گرامی اسلام(ص)فرارسید .روزی که یادآورندای مردی است که روح حق جویی وآزادگی وعقل گرایی را به کالبد مخاطب خویش دمید ودر روزگاری که خون وخشونت میدان دار زندگی بشر بود،آنان رابه رحمت وصلح وهمزیستی مدارا جویانه فرا خواند ودر مقابل بدترین خشونتهای اعمال شده از جانب رقیبان …

آغاز سخن…

آغاز سخن زرحمت توست ای مهر یگانه  ای خداوند نامی  که  تمام  آفرینش درهستی خود ازآن بپایند رحمت چوکلیدکردگاراست باآن در بسته می گشایند با یاد خدا ورحمت بی انتهای او دوستیها راآغاز میکنیم.بایاری او وهمیاری شما که به ما سری میزنید ورابطه ای برقرار میکنید. این دوستی هرچه پربارترباد.آمین رب العالمین.